Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » Právní oznámení o ochraně osobních údajů

Právní oznámení

Podmínky stanovené v tomto oznámení se týkají přístupu k materiálům nacházejících se na této stránce a jejich používání. Informace uvedené na této stránce jsou určené pro Vaši potřebu a mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Na veškeré informace na této stránce se vztahují autorská práva skupiny GCE (© GCE Group, 2018). Společnost může toto právní oznámení kdykoli revidovat aktualizací tohoto prohlášení. Příležitostně byste měli tuto webovou stránku navštívit a zkontrolovat, zda je právní oznámení stále aktuální, jelikož je pro Vás závazné. Stávající ustanovení tohoto právního oznámení mohou být nahrazena výslovně určeným právním oznámením nebo podmínkami nacházejícími se v dané části těchto webových stránek. 

Stránka je chráněna autorskými právy, dalšími právy duševního vlastnictví a všemi obdobnými právy. Vydává ji GCE Group AB (skupina GCE) a nelze ji kopírovat jinak než stažením a prohlížením na jedné jednotce CPU a/nebo vytištěním jedné kopie pouze pro osobní nebo pracovní účely. Bez předchozího písemného povolení skupiny GCE nesmí být kopírována jakýmkoli jiným způsobem, ani předávána nebo dána k dispozici na síti. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. Přímé odkazování nebo vkládání obsahu jiných stránek na tuto stránku není povoleno. Všechny odkazy musí být na http://www.gcegroup.com/en/. Jakékoli pokusy zobrazit tuto stránku z odkazu vloženého na jiné stránce je výslovně zakázáno. Žádáme Vás, abyste na této stránce přímo neodkazovali na jiné stránky, pokud k tomu nemáte písemné povolení, a nepřejímáme žádnou odpovědnost za přístup k materiálům uvedeným na jakékoli jiné stránce, která se na tuto stránku odkazuje. 

Stránku můžete používat ke korespondenci s inzerenty, vydavateli a sponzory této webové stránky a souvisejících služeb a výrobků GCE, k nákupu jejich zboží a služeb nebo ke spoluúčasti na jejich propagaci. Jakákoli reklama, kontakt nebo nákup, včetně dodání a uhrazení zboží a/nebo služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovou korespondencí, nákupem nebo propagací je výhradně záležitostí mezi Vámi a příslušnou třetí stranou. Odkazy na webové stránky třetí strany nacházející se na této webové stránce jsou uvedeny jen pro lepší orientaci. Pokud odkazy využijete, opouštíte tím tuto webovou stránku. Společnost webové stránky třetích stran nijak nepřezkoumává, ani nekontroluje a není za tyto webové stránky či jejich obsah nijak odpovědná. Společnost je proto nijak nepodporuje, ani k nim, či k jakýmkoli materiálům nacházejícím se na těchto stránkách nebo výsledkům, ke kterým lze pomocí nich dospět, nevydává žádná prohlášení. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoli webové stránky třetích stran odkazujících na tuto stránku, provedete tak zcela na své vlastní nebezpečí a uznáváte, že GCE nemá žádnou odpovědnost, povinnost či závazek k žádné takové korespondenci, nákupu nebo propagaci zrealizované mezi Vámi a jakoukoli takovou třetí stranou. 

Mezi Vámi a GCE nebude existovat žádná smlouva o prodeji jakéhokoli výrobku nebo služby z této webové stránky, pokud a dokud GCE nepřijme Vaši objednávku e-mailem, ve kterém potvrdí odeslání zboží. Přijetí objednávky bude považováno za dokončené a bude ve všech ohledech považováno za náležitě sdělené, jakmile Vám GCE zašle e-mail (ať tento e-mail obdržíte, či nikoliv). S cílem zabránit jakýmkoli pochybnostem, podléhají všechny smlouvy švédskému zákonnému postupu a GCE i Vy se neodvolatelně podrobíte příslušnosti švédských soudů.

Obchodní značky, loga a ochranné známky pro služby uváděné na stránkách jsou vlastnictvím společnosti GCE Group AB nebo jejích partnerských vydavatelů a sponzorů a bez písemného povolení společnosti GCE Group AB nemohou být udělena žádná práva k jejich používání. Společnost GCE sestavila obsah této stránky s patřičnou péčí a dovednostmi a nemůže přijmout odpovědnost za jednotlivé materiály nebo jejich použití (včetně odpovědnosti za přímou ztrátu nebo ušlý zisk či obrat). Dále nelze přijmout žádnou právní odpovědnost za jakékoli chyby nebo opominutí týkající se informací nacházejících se na této stránce, ať jsou takové chyby nebo opomenutí způsobeny nedbalostí, náhodou nebo z jiného důvodu. Zároveň nelze přijmout žádnou odpovědnost ohledně postavení jakýchkoli firem nebo společností zmíněných na této stránce. 

Toto oznámení vydává:

Společnost GCE Group AB zapsaná ve Švédsku pod č. 556651-1167, jejíž sídlo se nachází na Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, ŠVÉDSKO

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníků regulují shromažďování, sdělování a používání osobních informací a údajů týkajících se potenciálních a stávajících zákazníků ("Vás") společnosti Gas Control Equipment Group AB (společnosti zapsané ve Švédsku pod registračním číslem 556682-9650, jejíž sídlo se nachází na Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, ŠVÉDSKO) a přidružených subjektů (společně označovaných jako "my", "nás" nebo "naše"). Tyto přidružené subjekty se mohou nacházet i mimo Evropský hospodářský prostor. Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Vás podrobně seznamují s tím, jaké informace shromažďujeme, jak Vaše osobní informace používáme a jaká máte práva kontroly osobních informací, které o Vás uchováváme.

Jsme zavázáni respektovat Vaše právo na ochranu soukromí a osobní informace, které nám poskytnete, tak budeme zpracovávat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.

Přečtěte si prosím tyto zásady pozorně, dozvíte se, jaké osobní informace o Vás shromažďujeme a jak je s takovými osobními informacemi nakládáno. Dalším používáním našich služeb (včetně našich webových stránek a aplikací) potvrzujete, že jste tyto Zásady ochrany osobních údajů zákazníků četli, porozuměli jste jim a v plném rozsahu s nimi souhlasíte. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů zákazníků nesouhlasíte v plném rozsahu, nesmíte naše výrobky nebo služby používat. Pravidelně prosím kontrolujte aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů zákazníků, neboť je můžeme průběžně pozměňovat.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně způsobu, jak shromažďujeme, uchováváme a používáme Vaše osobní informace, kontaktujte nás na emailu policy-info@gcegroup.com nebo nám napište na následující adresu: The Data Protection Co-ordinator (koordinátor pro ochranu osobních údajů), GCE Group AB Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, ŠVÉDSKO.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Shromažďování údajů GCE

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující osobní informace:

 • Vaše jméno;
 • Název společnosti;
 • Informace o zpracování plateb;
 • Poštovní adresa společnosti nebo podniku;
 • Emailová adresa společnosti nebo podniku;
 • Pevná linka podniku nebo mobilní telefonní číslo;
 • Dodací údaje;
 • Jakož i další osobní informace, které nejsou citlivého charakteru;
  • Zájmy Vašeho výrobního odvětví
  • Název Vaší pozice nebo pracovní náplň
  • Obchodní informace o společnosti
  • Demografické informace nejvyšší úrovně

Pokud používáte naše webové stránky, můžeme rovněž shromažďovat informace o Vás a Vašem počítači, když si stránky prohlížíte, abyste mohli používat dostupné služby. Zároveň shromažďujeme anonymní informace o Vás a Vašem počítači za účelem analýzy vedoucí k neustálému zlepšování našich výrobků a služeb.

Shromažďování údajů pro databáze GCE

Pro odvětví plynárenských zařízení na celém světě zpracováváme různé databáze, publikace a výrobky. Shromažďujeme, uchováváme a vyměňujeme si informace o společnostech podnikajících v odvětví plynárenských zařízení. Informace nám poskytují přímo tyto společnosti při přímých rozhovorech a dávají nám svolení tyto informace zveřejnit a sdílet je se třetími stranami. Obsah shromážděných informací zahrnuje informace o výrobě a jména vedoucích osob. Nezveřejňujeme, ani se třetími stranami nesdílíme emailové adresy nebo osobní telefonní čísla.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ

Zpracováváme Vaše osobní informace, pouze pokud jste k tomu dali souhlas (který můžete odvolat, jestliže uplatňujeme souhlas na právním základě), za účelem plnění smlouvy nebo pokud je zpracování informací nezbytné vzhledem k našim legitimním zájmům nebo legitimním zájmům jiných subjektů, například pro průzkum trhu nebo v případě, že jste již stávajícím zákazníkem, za účelem propagace našeho zboží a služeb. 

Pokud zpracováváme jakékoli informace citlivé povahy (např. stravovací požadavky), provádíme tak, pouze pokud je splněn právní základ pro takové zpracování. To obvykle znamená, že jste nám dali výslovný souhlas (který lze kdykoli odvolat). Jakmile není taková osobní informace již potřebná (například pokud již nějaká akce skončila), bude taková osobní informace bezpečným a spolehlivým způsobem odstraněna. 

POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Používáme osobní informace, které o Vás shromažďujeme, abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy týkající se zpracování plateb a abychom Vám zajistili zboží a služby. Zároveň Vaše osobní informace zpracováváme, pokud to vyžaduje zákon, a pro výkon nebo obranu právních nároků. 

Příležitostně Vás můžeme kontaktovat za účelem průzkumu nebo abychom Vás informovali o našich zvláštních nabídkách, podle toho, jaký způsob kontaktování upřednostňujete. Je-li třeba, získáme od Vás za těmito účely Váš souhlas. Pokud si již nepřejete od nás dostávat žádné zprávy, postupujte podle návodu na „odhlášení“ uvedeném v těchto zprávách.

Pokud budeme chtít použít Vaše osobní informace k jakýmkoli jiným účelům, dáme Vám vědět, jak je hodláme použít, jakmile je získáme.

Vaše osobní informace zpracujeme výhradně pro účely uvedené výše nebo pro jakékoli jiné účely výslovně povolené ze zákona. Vaše osobní informace budou zpracovány pouze v rozsahu nezbytně nutném pro konkrétní účely zmíněné výše.

Pokud jste se rozhodli aktivovat aplikaci dostupnou na jakékoli naší akci nebo v našich časopisech, přečtěte si také zásady ochrany soukromí týkající se dané aplikace nebo vydavatele časopisu a věnujte nějaký čas tomu, jak aplikace funguje a jak můžete používání svých osobních informací kontrolovat.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ

Osobní informace si ponecháme, jen pokud je to nezbytné pro konkrétní účel. Máme zákonnou povinnost vést po stanovenou minimální dobu určité záznamy, například osobní informace týkající se nákupu výrobku nebo služby od GCE. Nebudeme si ponechávat žádné údaje, které nesouvisí s nákupem výrobku nebo služby GCE po více než 5 let. Rovněž si ponecháme Vaše osobní informace za účelem dodržení svých zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich dohod.

POUŽÍVANÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SOUBORY COOKIES

Pokud používáte naše webové stránky, použijeme Vaše osobní informace, abyste se mohli přihlásit ke svému účtu a vyhrazeným částem našich webových stránek a používat je i v budoucnu. Můžeme použít Vaší IP adresu k odhalení problémů s Vaším serverem nebo ke správě našich webových stránek. Můžeme také provádět analýzy návštěvnosti, abychom posoudili využívání našich stránek a zlepšili jejich obsah i naše služby. Analýzy budou prováděny za použití IP adres a souborů cookies.

Můžeme rovněž používat soubory cookies, abychom Vám umožnili se přihlásit, jakmile se registrujete, a mohli Vám poskytnout relevantní informace, až se na naše webové stránky vrátíte. Termín „cookie“ označuje informaci, kterou na pevném disku Vašeho počítače uložil webový prohlížeč. Většina prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky, ale obvykle si můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, abyste jejich automatickému přijímání zabránili. Pokud používání souborů cookies zamítnete, může to mít vliv na účinný chod webové stránky, kterou používáte.

 

ZÁSADY PRO SOUBORY COOKIES 

Používáním naší webové stránky dáváte souhlas k souborům cookies popsaným v těchto zásadách.

CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Webový soubor cookies, běžně používaná technologie pro shromažďování údajů, je prostě nějaký text, který může prohlížeč umístit na Váš osobní počítač nebo mobilní zařízení a který si můžete následně přečíst, když webovou stránku navštívíte. Soubor cookies může být cookies relace, kdy soubor cookies zůstane v prohlížeči, když jste přihlášeni na určitou stránku a poté zmizí, když prohlížeč zavřete. Nebo se může jednat o trvalý soubor cookies, který zůstává na prohlížeči po určitou dobu. Informace ze souboru cookies mohou být shromažďovány a použity v souhrnné podobě.  Nebo mohou být údaje shromážděny v jednotlivém profilu nebo záznamu. Takový jednotlivý záznam může být jedinečný nebo anonymní, případně může být profil spojen s informací, která Vás označuje jako jednotlivce.  Pokud chcete, můžete změnit nastavení svého prohlížeče, abyste soubory cookies smazali nebo zabránili automatickému přijímání. Pokud se rozhodnete naše soubory cookies nepřijímat, nemůžeme zaručit, že bude stránka reagovat tak rychle, jako kdybyste soubory cookies přijali. Na www.allaboutcookies.org se můžete o souborech cookies dozvědět více.

JAK POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Můžeme používat soubory cookies k různým účelům:

 1. Základní soubory cookies
  Můžeme používat určitý počet souborů cookies nezbytných pro jednotlivé služby, které požadujete, nebo z bezpečnostních důvodů. Několik z našich stránek používá soubory cookies pro funkci nákupního košíku, když si kupujete služby nebo nabídky. Zejména pokud jste se zaregistrovali na nějaké stránce nebo máte aktivovaný zákaznický portál, můžeme používat soubory cookies, abychom ověřili počítačové nebo mobilní zařízení, na kterém pracujete. Naše webová stránka také používá jedinečný soubor cookie ("GCECookiesAllowed") zabraňující opakovanému zobrazování výstražného banneru.
 1. Výkonové soubory cookies
  Umožňujeme třetím stranám, včetně Google Analytics, aby nastavily analytické nebo výkonové soubory cookies ke shromažďování souhrnných informací a zpracování zpráv z těchto informací. Tyto soubory cookies nám podávají souhrnné zprávy, a proto Vás vůbec neidentifikují. Používáme souhrnné zprávy, abychom pochopili, jak jsou naše webové stránky používány a jak zlepšit jejich prospěšnost pro naše uživatele.
 1. Funkční soubory cookies
  Mnoho souborů cookies rovněž napomáhá fungování našich webových stránek, kdy je anonymně identifikován Váš jedinečný počítač nebo koncové zařízení. Tyto soubory cookies si mohou například zapamatovat, jaký jazyk upřednostňujete nebo během jedné relace rozpozná činnost jednotlivce.

Pokud se registrujete na nějaké stránce, používáme soubory cookies, abychom spojili Vaši přítomnost na stránce se specifickým jménem uživatele a heslem nebo účtem. Můžeme použít trvalý soubor cookies, abychom Vás automaticky rozpoznali, kdykoli se na stránku vrátíte, ovšem pouze, pokud nás o to požádáte. Můžeme rovněž používat soubory cookies k předvyplnění Vašeho přihlášení nebo formulářů, které na stránce vyplňujete, již dříve poskytnutými informacemi.

Můžeme analyzovat návštěvnost k posouzení, jak jsou naše stránky využívány a jak vylepšit obsah našich webových stránek a naše služby. Tyto analýzy budou provedeny pomocí IP adres a souborů cookies.  

Používáme webové signály a pixely v našich emailech pro sledování doručení a přečtení emailů. Náš poskytovatel emailu spolu s emailem doručí i soubory cookies za účelem sledování odezvy uživatele. Výsledky jsou uchovávány a na jejich základě jsou zpracovány zprávy k jednotlivým emailovým adresám a profilům účtu v naší databázi.

WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Naše služby (včetně našich webových stránek a aplikací) mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky provozované třetími stranami. Upozorňujeme, že tyto zásady se vztahují pouze na osobní informace, které shromažďujeme na našich webových stránkách a aplikacích, a nejsme odpovědní za osobní informace, které shromažďují, uchovávají a používají třetí strany na svých webových stránkách. Měli byste si vždy pečlivě přečíst zásady ochrany soukromí každé webové stránky, kterou navštívíte.

JAK MŮŽETE SOUBORY COOKIES OVLÁDAT

Soubory cookies, které aplikujeme, jsou důležité pro používání našich webových stránek. Výkonové soubory cookies nám umožňují pochopit naši cílovou skupinu jako celek a zlepšit naplňování Vašich potřeb a očekávání týkající se našich stránek.  Soubory cookies, které používáme pro registraci, nám umožňují provádět obchodní činnost online. Bez těchto souborů cookies nemusí naše stránky a služby, nebo jejich část, fungovat správně.

Využíváním webových stránek vyjadřujete souhlas se soubory cookies popsanými v těchto zásadách. 

Pokud byste ale chtěli kdykoli svůj souhlas odvolat, i částečně, můžete spravovat soubory cookies a cílení reklam třetích stran následujícím způsobem:

Ovládání prohlížeče

Většina prohlížečů nabízí možnost, jak ovládat nebo blokovat soubory cookies. Toto ovládání prohlížeče lze obvykle nalézt v menu „možnosti“ nebo „nastavení“. Pokud potřebujete, použijte „nápovědu“.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud se změní způsob, jak používáme soubory cookies, začleníme tyto změny do zásad ochrany osobních údajů. Kontrolujte pravidelně jejich znění, protože shromažďování údajů online a jejich využívání se neustále vyvíjí. Pokud nás chcete kontaktovat ohledně těchto zásad, napište nám email na policy-info@gcegroup.com. V emailu prosím uveďte, které stránky se Váš dotaz týká. 

TŘETÍ STRANY/SDÍLENÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní informace zveřejníme pouze interně a externím dodavatelům, kteří našim jménem zajišťují určité funkce, jako například zpracování související se zpracováním plateb, dodávky zboží a služeb, správa webových stránek, technická IT podpora, správa údajů, marketingové činnosti nebo jiné, pokud jste s takovým zveřejněním souhlasili nebo pokud je to vyžadováno či povoleno dle zákona.

Neseme odpovědnost za údaje, které o Vás shromažďujeme, a od externích dodavatelů, s kterými Vaše údaje sdílíme, požadujeme, aby zavedli náležitou úroveň ochrany v souladu se zákonem. S každou třetí stranou, se kterou spolupracujeme, uzavíráme příslušnou dohodu o zpracování osobních údajů, abychom se ujistili, že dodržují zákony na ochranu soukromí a osobních údajů.

Z důvodu ochrany jakýchkoli údajů sdílených s našimi schválenými třetími stranami, budou tyto údaje zabezpečeny a/nebo zašifrovány. Pokud souhlasíte, ale následně svůj názor změníte, můžete nás kontaktovat a my zajistíme, aby byly jakékoli činnosti co nejdříve zastaveny.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ

Vaše osobní informace můžeme předat našim přidruženým subjektům a dalším členům naší skupiny společností (včetně naší dceřiné společnosti v USA). 

Upozorňujeme, že země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nemusí zajišťovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země v rámci EHP. S každou třetí stranou mimo EHP uzavíráme příslušnou dohodu o zpracování osobních údajů, abychom se ujistili, že dodržují zákony o ochraně soukromí a osobních údajů. Zajistíme, že předání Vašich osobních informací bude z důvodu jejich ochrany zabezpečeno a/nebo zašifrováno. 

ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Používáme přiměřená a náležitá administrativní, technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních informací proti ztrátě, krádeži a neoprávněnému používání, přístupu, zveřejnění, pozměnění nebo zničení. Určité části našich webových stránek mohou být chráněny heslem. Pokud jste uživatelem našich webových stránek a máte heslo, můžete pomoci zachovat své soukromí tím, že nebudete toto heslo nikomu sdělovat.

Podnikáme určité kroky, abychom pravidelně ověřili uchovávané osobní informace a jejich správnost a případně aktuálnost. Informace, která již není pro obchodní účely potřebná a kterou nemusíme dle platných zákonů uchovávat, bude bezpečným způsobem zlikvidována.

AUTOMATIZOVANÁ ROZHODNUTÍ 

Obvykle nepoužíváme osobní informace k účelům automatizovaného rozhodnutí. Můžeme tak nicméně učinit, abychom splnili svou zákonnou povinnost. V tom případě Vás budeme o zpracování údajů informovat a Vy budete mít možnost námitky. I v nastavení a provedení automatizovaných marketingových kampaní pak budete mít vždy možnost se odhlásit.

ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOULADU S VAŠIMI PRÁVY

Dle zákonů o ochraně osobních údajů máte určitá práva:

 • požadovat přístup k Vašim osobním informacím, které uchováváme;
 • zabránit zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu;
 • požadovat, aby byla nesprávná informace týkající se Vás změněna nebo vymazána;
 • zabránit zpracování Vašich údajů, pokud by tak pravděpodobně došlo k neoprávněné závažné škodě nebo potížím způsobeným Vám nebo jiné osobě;
 • požadovat, aby bylo zpracování Vašich údajů omezené
 • vznést námitku proti zpracování Vašich informací (včetně práva vznést námitku proti zpracování údajů na základě konkrétní situace, kdy se dovoláváme legitimních zájmů jako právního základu pro zpracování údajů). 

Tato práva nemusí v některých případech platit, například když musíme dodržovat zákonné požadavky, kde by došlo k poškození práv jiné osoby než osoby požadující přístup, nebo (v případě Vašeho práva požadovat přístup ke svým osobním informacím) pokud je požadavek zjevně nepodložený nebo nepřiměřený.

Jestliže byste požadovali přístup k osobním informacím, jejich opravu, změnu nebo vymazání, kontaktujte nás na níže uvedené adrese. Pro potvrzení totožnosti můžeme potřebovat získat od Vás zvláštní informace. V určitých případech, například pokud požadujete několik kopií dokumentů, můžeme požadovat přiměřený poplatek.

Váš požadavek bude zpracován bez prodlení a odpověď obdržíte do měsíce po přijetí Vaší žádosti. Upozorňujeme, že tato doba může být prodloužena o dva měsíce, pokud jsou přijaté požadavky složité a/nebo početné. V takovém případě Vás budeme o prodloužení příslušné doby informovat, jakož i důvodech jejího prodloužení, a to do jednoho měsíce od přijetí Vašeho požadavku.

KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů o těchto zásadách ochrany osobních údajů nám zašlete email na policy-info@gcegroup.com nebo napište na adresu The Data Protection Co-ordinator (koordinátor pro ochranu osobních údajů), Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, ŠVÉDSKO

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ponecháváme si právo dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění doplnit nebo pozměnit tyto zásady ochrany osobních údajů.  Pravidelně prosím kontrolujte naše zásady ochrany osobních údajů, abyste byli seznámeni s jejich poslední verzí a pochopili, jak nakládáme s Vašimi osobními informacemi. Dalším používáním našich služeb nebo našich webových stránek po zveřejnění změn těchto podmínek s těmito změnami souhlasíte.
V platnosti od: 25. května 2018