Neváhejte a přijďte mezi nás - Aktuálně nabízené volné pozice Více informací close
Domovská stránka » Právní oznámení o ochraně osobních údajů

Právní oznámení

Podmínky stanovené v tomto oznámení se týkají přístupu k materiálům nacházejících se na této stránce a jejich používání. Informace uvedené na této stránce jsou určené pro Vaši potřebu a mohou být bez předchozího upozornění změněny.

Na veškeré informace na této stránce se vztahují autorská práva skupiny GCE (© GCE Group, 2018). Společnost může toto právní oznámení kdykoli revidovat aktualizací tohoto prohlášení. Příležitostně byste měli tuto webovou stránku navštívit a zkontrolovat, zda je právní oznámení stále aktuální, jelikož je pro Vás závazné. Stávající ustanovení tohoto právního oznámení mohou být nahrazena výslovně určeným právním oznámením nebo podmínkami nacházejícími se v dané části těchto webových stránek. 

Stránka je chráněna autorskými právy, dalšími právy duševního vlastnictví a všemi obdobnými právy. Vydává ji GCE Group AB (skupina GCE) a nelze ji kopírovat jinak než stažením a prohlížením na jedné jednotce CPU a/nebo vytištěním jedné kopie pouze pro osobní nebo pracovní účely. Bez předchozího písemného povolení skupiny GCE nesmí být kopírována jakýmkoli jiným způsobem, ani předávána nebo dána k dispozici na síti. Všechna ostatní práva jsou vyhrazena. Přímé odkazování nebo vkládání obsahu jiných stránek na tuto stránku není povoleno. Všechny odkazy musí být na http://www.gcegroup.com/en/. Jakékoli pokusy zobrazit tuto stránku z odkazu vloženého na jiné stránce je výslovně zakázáno. Žádáme Vás, abyste na této stránce přímo neodkazovali na jiné stránky, pokud k tomu nemáte písemné povolení, a nepřejímáme žádnou odpovědnost za přístup k materiálům uvedeným na jakékoli jiné stránce, která se na tuto stránku odkazuje. 

Stránku můžete používat ke korespondenci s inzerenty, vydavateli a sponzory této webové stránky a souvisejících služeb a výrobků GCE, k nákupu jejich zboží a služeb nebo ke spoluúčasti na jejich propagaci. Jakákoli reklama, kontakt nebo nákup, včetně dodání a uhrazení zboží a/nebo služeb a jakékoli jiné podmínky, záruky nebo prohlášení související s takovou korespondencí, nákupem nebo propagací je výhradně záležitostí mezi Vámi a příslušnou třetí stranou. Odkazy na webové stránky třetí strany nacházející se na této webové stránce jsou uvedeny jen pro lepší orientaci. Pokud odkazy využijete, opouštíte tím tuto webovou stránku. Společnost webové stránky třetích stran nijak nepřezkoumává, ani nekontroluje a není za tyto webové stránky či jejich obsah nijak odpovědná. Společnost je proto nijak nepodporuje, ani k nim, či k jakýmkoli materiálům nacházejícím se na těchto stránkách nebo výsledkům, ke kterým lze pomocí nich dospět, nevydává žádná prohlášení. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoli webové stránky třetích stran odkazujících na tuto stránku, provedete tak zcela na své vlastní nebezpečí a uznáváte, že GCE nemá žádnou odpovědnost, povinnost či závazek k žádné takové korespondenci, nákupu nebo propagaci zrealizované mezi Vámi a jakoukoli takovou třetí stranou. 

Mezi Vámi a GCE nebude existovat žádná smlouva o prodeji jakéhokoli výrobku nebo služby z této webové stránky, pokud a dokud GCE nepřijme Vaši objednávku e-mailem, ve kterém potvrdí odeslání zboží. Přijetí objednávky bude považováno za dokončené a bude ve všech ohledech považováno za náležitě sdělené, jakmile Vám GCE zašle e-mail (ať tento e-mail obdržíte, či nikoliv). S cílem zabránit jakýmkoli pochybnostem, podléhají všechny smlouvy švédskému zákonnému postupu a GCE i Vy se neodvolatelně podrobíte příslušnosti švédských soudů.

Obchodní značky, loga a ochranné známky pro služby uváděné na stránkách jsou vlastnictvím společnosti GCE Group AB nebo jejích partnerských vydavatelů a sponzorů a bez písemného povolení společnosti GCE Group AB nemohou být udělena žádná práva k jejich používání. Společnost GCE sestavila obsah této stránky s patřičnou péčí a dovednostmi a nemůže přijmout odpovědnost za jednotlivé materiály nebo jejich použití (včetně odpovědnosti za přímou ztrátu nebo ušlý zisk či obrat). Dále nelze přijmout žádnou právní odpovědnost za jakékoli chyby nebo opominutí týkající se informací nacházejících se na této stránce, ať jsou takové chyby nebo opomenutí způsobeny nedbalostí, náhodou nebo z jiného důvodu. Zároveň nelze přijmout žádnou odpovědnost ohledně postavení jakýchkoli firem nebo společností zmíněných na této stránce. 

Toto oznámení vydává:

Společnost GCE Group AB zapsaná ve Švédsku pod č. 556651-1167, jejíž sídlo se nachází na Murmansgatan 126, 212 25 Malmö, ŠVÉDSKO